İZMİR ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ

İZMİR PRİVATE DETECTİVES ASSOCİATİON

İZMİR ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ MESLEKİ ETİK KURALLAR & ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM:

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

Amaç: Madde 1

İzmir Özel Dedektifler Derneği yönetim kurulunca hazırlanan bu yönetmeliğin başlıca hedeflediği amaç, İzmir Özel Dedektifler Derneği Tüzüğü ve gelecekte üyesi olmayı planladığı IKD – Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonunun belirlemiş olduğu “Uluslararası Meslek Etik Kuralları” kapsamında çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam: Madde 2

Bu Yönetmelik, İzmir Özel Dedektifler Derneği üyelerinin çalışma esas, usullerini ve uluslararası mesleki etik kurallarını kapsar.

Hukuki Dayanak: Madde 3

Bu Yönetmelik, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu ile İzmir Özel Dedektifler Derneğinin Tüzüğü ve Genel Kurul Kararları ile Yönetim Kurulu Kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar: Madde 4

Bu Yönetmelikte geçen unvanlar;

İzmir Özel Dedektifler Derneği : İzmir Özel Dedektifler Derneği

IKD : Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu,

ÖZEL DEDEKTİF : Özel Dedektifler Derneği Üyesi Ticari Firma Sahibi veya Sorumlusunu,

ÖZEL ARAŞTIRMACI : Ticari firmada Özel Dedektifin Sorumluluğunda Çalışan Personelini.

GENEL KURUL : Özel Dedektifler Derneği Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurulunu,

YÖNETİM KURULU : Özel Dedektifler Derneği Yönetim Kurulunu,

ETİK KURUL : Özel Dedektifler Derneği Etik Kurulunu,

DERNEK ÜYESİ : Derneğin Kurumsal ve Bireysel Üyesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM:

Madde 5 İzmir Özel Dedektifler Derneği’nin görev ve sorumlulukları:

a) İzmir Özel Dedektifler Derneği olarak amacımızın meslek onuruna yakışan ve etik kuralları benimsemiş meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olmaktır. Art niyetli bazı kişi ve kişilerin kendilerini özel dedektif olarak vatandaşlarımızı dolandırmalarının önüne geçmektir. Vatandaşlarımızın art niyetli bu kişilerce dolandırılması halindeyse bu kişilerden vatandaşlarımızın maddi ve manevi kayıplarının geri alınması ve vatandaşlarımıza karşı dolandırıcılık suçu işleyen sahte özel dedektiflik adalet yönünde hesap vermeleri için vatandaşlarımıza her türlü hukuki desteği vermek gerektiğinde kendilerine bedelsiz olarak avukat temin etmektir. Ayrıca dernek yapısı içinde oluşturulan komisyonlar kanalıyla verilecek olan her türlü yasal mücadelenin doğru bir zeminde oluşmasını sağlamaktır. Günümüzde gerek insan nüfusunun artması gerekse ülkemizde özel dedektiflik hizmetlerinin adalete yardımcı olması nedeniyle özel dedektiflik mesleği toplumumuzda ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir. İnsanların özel dedektiflik mesleğinin nimetlerinden faydalanması son derece önemlidir. Ancak son zamanlarda sahte özel dedektiflerin sayıları hızla artmaktadır. Bu durumda çok özel sorununa çare arayan vatandaşlarımız sahte özel dedektifler tarafından sıklıkla dolandırılmaktadır. Çok önemli ihtiyaç haline gelen özel dedektiflik mesleği ve Profesyonel Araştırma Hizmetleriyle ilgili yasal düzenlemeler ivedilikle yapılarak özel dedektiflik kanunun çıkması gerekmektedir. Bu nedenlerle devletimizin özel dedektiflik kanunu hazırlamakla yetkili ilgili kurumların özel dedektiflik mesleği ile ilgili yapmış oldukları yasa çalışmasına faydalı olmak. Özel dedektiflik kanunun bir an önce çıkartılması için kamuoyu oluşturup Hükümet, Kurum ve Kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, görüş öneri sunmak ve taraf olup Özel Dedektiflik Yasasının çıkarılmasını sağlamaktır.  

b) Özel Dedektiflik mesleğini icra eden Profesyonel Araştırmacılık alanlarında hizmet veren ticari kuruluşlar ile bu alanda çalışan görevlerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek, mesleki, toplumsal ve kültürel gelişimlerini sağlamaktır.

c) Özel Dedektiflik mesleğini icra eden Profesyonel Araştırmacılık sektöründe hizmet veren üyelerimizi bilimsel, teknolojik, psikolojik, akademik ve hukuksal konularda bilinçlendirmek mesleki bilgi ve tecrübesi yeterli olmayan üyelerimize bu konularda eğitim vermek. Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda amacımıza uygun olarak yurtiçi veya yurtdışında her türlü çalışmaları gerçekleştirmektir. Mesleki kuralların belirlenmesinde; insan hakları ve özel yaşama saygı temelinde, etik kuralların oluşturulmasını sağlamaktır.

d) Öncelikli hedefimiz Özel Dedektiflik mesleğini icra eden özel dedektifler ile özel dedektiflerin emrinde görev yapan Profesyonel Araştırmacıların bir bütün olduğunu düşünerek bu alanda hizmet veren özel dedektifler ile özel dedektiflerin emrinde görev yapan profesyonel araştırmacıların bir çatı altında toplanmalarını sağlamaktır. Mesleki sorunlarımızın çözümünde yöntemler belirleyerek, daha sağlıklı ve daha işlevsel bir çalışma ortamları oluşturup gerek hizmet alan gerekse hizmet veren tarafların etik kurallara bağlı kalınarak rekabet unsurlarını belirlemek ve uygulamak için çalışmalarda bulunulmasını sağlamaktır.

e) Özel dedektiflik mesleğinin hizmet alanına giren konularda gayrı resmi iştigal eden şahısların (sahte özel dedektiflerin) gelişi güzel hizmet üretmelerini engellemek ve meslek onuruna yakışır şekilde hizmet üretilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktır. En önemlisi bu alanda hizmete ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın muhtemelen mağduriyetini engellemek için kamuoyunu bilgilendirmek ve gelen şikâyetlerde suç unsuru tespit edilirse suçun işlendiği bölgedeki yetkili Cumhuriyet Savcılıklarına bildirmek, ihbar etmek bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmak. Ayrıca özel dedektiflik mesleğini araç olarak kullanarak çok özel sorunlarına çare arayan vatandaşlarımızın dolandıran sahte dedektifleri gerek yazılı gerek görsel gerekse derneğimizin resmi web sitesinde kamu oyunu açıklayarak sahte özel dedektifleri deşifre etmek öncelikli görevlerimizden olduğunu kabul etmektir.

f) İzmir Özel Dedektifler Derneği üyelerinin hizmet faaliyetlerini mesleki etik kurallar ve mesleki standartları yönünden denetlemek ve hizmet satın alan müşterilerin mağdur edilmesi durumunda şikâyetçinin yazılı beyanı üzerinden Etik Kurulun devreye sokulmasını sağlamak ve Etik Kurulun aldığı kararları Tüzük ve Yönetmelik çerçevesinde uygulamaktır.

g) İzmir Özel Dedektifler Derneği Tüzüğü, Yönetim Kurulu kararları ve Yönetmeliğe uygun olarak çalışmayan veya aksine davranış içinde olan Dernek Üyesini denetlemek ve Tüzük hükümlerini uygulamaktır.

h) Yurt içi veya Yurt dışında aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren dernek, oda veya federasyonlarla iş birliği yapmak, Meslek liseleri, Üniversiteler, Fakülteler veya Yüksek Okullar nezdinde girişimlerde bulunarak mesleki eğitim programlarının oluşmasını sağlamak yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren eğitim kurumlarında panel, söyleşi, toplantı ve münazaralar düzenlemek. Mesleki Eğitim, Öğretim, Kurs, Ders gibi öğreti faaliyetleri düzenleyerek düzenlenen bu faaliyetler sonucunda Sertifika Programları hazırlamaktır.

i) İzmir Özel Dedektifler Derneğinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda üyeleri adına her türlü hukuksal girişimde bulunmak üçüncü kişilere karşı taraf olmak, temsil etmek gerektiğinde dava açmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Dernek Üyelerinin Görevleri, Yetki ve Sorumlulukları:

Madde 6 Özel Dedektif ve Profesyonel Araştırmacıların Görev ve Yetkileri:

Özel Dedektiflik / Profesyonel Araştırmacılık:

İnsanların kişilik hakları ve özel hayatına saygılı olmak kaydıyla, gerek özel hayatı ihlal gerek kişisel verileri koruma kanunun ilgili maddeleri gerek hukuka aykırı kişisel verileri elde etmek yaymak gerekse Türk Ceza Kanununda bulunan ilgili maddelerde yer alan suçları işlememek. Araştırması yapılan kişilere ilişkin suç teşkil etmeyen her türlü özel bilgiyi toplayan,  derleyen,  değerlendirdikten sonra konusu suç teşkil edenleri ilgili makamlara bildiren ihbar eden ve elde edilen diğer bilgileri ise müşteri ile arasında yapılan hukuki iş ve gizlilik sözleşmesi çerçevesinde araştırma yapılmasını isteyen gerçek ve tüzel kişilere (müşteriye) sunan çağdaş bir hizmet alanı olduğu ilkesi ile; Bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak hukuksal dayanak içerisinde müşterinin talep etmesi halinde;

  1. Ülkemizde aile hukununu düzenleyen 4721 sayılı  Türk Medeni Kanunun 185. Maddesinde yer alan sadakat yükümlülüğü eşler tarafından ihlal edildiği durumlarda eşin sadakatsiz davranışının tespit edilerek delillendirilmesi konularında eş takibi sadakat araştırması adı altında hizmet vermek.
  2. Evlenme çağına gelen bireylerin evleneceği kişi hakkında çeşitli bilgilerin araştırılması elde edilen olumsuz durumların müşteri ile paylaşılması konularında evlilik öncesi araştırma adı altında hizmet vermek.
  3.  Aile fertlerinin, aile birliğini bozan ve zarar veren davranışlarının, kötü alışkanlıklara meyilli olup olmadıklarının incelenmesi konularında özel isteğe göre aile bireylerinin araştırılması adı altında hizmet vermek.
  4.  Kaybolmuş ya da adresi bilinmeyen kişilerin bulunması, adreslerinin tespit edilmesi konularında adres tespit adı altında hizmet vermek.
  5. Kaybolmuş çalınmış yada kaçırılmış ticari veya kişisel malların bulunması konularında özel isteğe göre araştırma adı altında hizmet vermek.
  6. Her türlü Ticari kuruluşun üst düzey yönetici veya temsilcisi niteliğindeki personelin dürüstlüğü ve güvenirliğinin işverene karşı tutum ve davranışlarının işveren aleyhine diğer firma ve kuruluşlarla işbirliği yapıp yapmadıklarının tespit olunması konularında personel takibi adı altında hizmet vermek.
  7. Her türlü ticari kuruluşa bağlı dağıtıcı, acente, bayilik ve şubelerin sözleşmede belirtilen maddeler ile ticari şartlarına uyup uymadığının araştırılması konularında bayi araştırması adı altında hizmet vermek.
  8. İcra iflas dairelerinde, aleyhinde takip yapılan borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının neden ibaret olduğunun araştırılıp tespit edilmesi konularında icra ve hukuk davalarına delil toplama adı altında hizmet vermek.
  9. Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlarda gerek suç gerekse kusur kabahat olarak tanımlanan olayların aydınlatılması konularında hukuk ve ceza mahkemelerine delil toplama adı altında hizmet vermek.
  10. Özel dedektifler ve özel dedektiflerin emrinde görev yapan Profesyonel Araştırmacılar Kaza, şantaj, sahte muhasebe, aile hukuku, sahtekârlık, dolandırıcılık, kayıp, fikri mülkiyet hakkı, Hukuki destek, Menşei Tespiti, Geri alma, Durum Raporları, Gözlem ve Takip, Hırsızlık araştırmaları, İz bulma araştırmalarını yapmakla görevli olup bu görevlerini TCK ve Medeni Kanun hükümlerine göre görev yapmakla mükelleftirler.

Madde 7 Bilgileri Açıklama Yasağı ve Doğru Bilgi Verme İlkesi:

Özel dedektiflik bürolarının özel çalışmaları sonucu edindiği bilgileri kimseye açıklayamaz. Müşterilerinden başka hiç kimseye sır ifşa edemez. Ancak, resen takibi gerekli bir suç işlendiği yolunda bilgi edindiğinde bilgi ve belgeleri bulunduğu yer Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmekle mükelleftir. Özel dedektiflik büroları, işveren ya da müşterilerine hilafı hakikat bilgi ya da rapor veremezler. Özel Dedektif çalıştırdığı her düzeyde personelinin sorumluluğunu taşır.

Madde 8 Özel Dedektifler Derneği Üyelerinin Mesleki Sorumlulukları:

a) Tüm mesleki görevleri üstün ahlak kuralları ilkesine uygun olarak yapmak ve hiçbir zaman özel dedektiflik mesleğini suçlu gösterecek davranışlarda bulunmamak,

b) Hukuksal ve ahlaki dayanağı olmayan hiçbir araştırmayı yapmamak,

c) Tüm araştırmaları hukuk, ahlak ve mesleki etik sınırları içinde yürütmek,

d) Müşterinin güvenirliğini teyit etmek ve araştırmayı başlatmak için hukuki ve ahlaki nedenlerin olduğunu tespit etmek,

e) Müşteri mahremiyetine ve elde edilen bilgi ve belgelerin hukuki gizliliğine riayet etmek,

f) Üstün hizmet standartlı yeterlilik göstererek ve tüm olguları müşterilere rapor etmeyi sağlayarak ve bunları yasal gerekler doğrultusunda muhafaza ederek müşterilerimizin menfaatlerine en iyi saygıyı göstermek,

g) Hizmetler ve kayıtların müşteri mahremiyetini koruyacak şekilde güvenli olmasını sağlamak ve özel bilgilerin amacının dışında kullanılmayacak şekilde korumak,

h) Araştırma kapsamında elde edilen bilgi veya belgelerin çıkar sağlamak veya müşteriye zarar verecek eylemlerde bulunmamak,

i) Tüm personel veya araştırmaya yardımcı olan diğer ücretli kişilerin bu Etik Kurallara uymasını sağlamak ve sorumluluğunu taşımak,

j) Özel dedektiflik mesleğinin en yüksek standarttaki objektiflik, doğru, düzgün, ihtiyatlı icrası için tüm mesleki üyelerle birlikte çalışmak ve mesleki üyelerinin itibarını korumaktır.

k) Dernek üyelerinin üyelikten çıkması veya çıkartılması dâhil hiçbir şartta İzmir Özel Dedektifler Derneği tüzel kişiliğini, Yönetim Kurulu ve Dernek Üyelerini karalayıcı davranışlarda ve zarar verici eylemlerde bulunamazlar.

l) İzmir Özel Dedektifler Derneği üyeliği vasfını kazanan kişi/tüzel kişiler bu yönetmelikte belirlenen tüm kuralları kabul etmiş olur. İzmir Özel Dedektifler Derneği Tüzük hükümlerine ve Yönetim Kurulu Kararlarına eksiksiz uyacağını peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

Madde 9 Çalışma Esasları:

a) Özel Dedektif; hizmet satın alan müşterisi ile tarafların açık kimlik bilgilerini, adreslerini, ticari unvanlarını, işin konusunu, süresini ihtiva eden ve gizlilik ilkelerini, karşılıklı hak ve çıkarları koruyan maddelerin açıkça yazıldığı ve bir sözleşmeyi yapmakla mükelleftir.

b) Sözleşmede, araştırma kapsamına dâhil tüm işin bitirilmesi ve zamanında teslim edilmesi hususlarının açıkça belirtilmesi ve tüm masraflar dâhil alınacak ücretin yazılması zorunludur.

c) Özel Dedektif; araştırma konusunun başlangıcı ve bitimi süresinde elde ettiği tüm bilgileri ve konu ile ilgili tüm detayları raporlamak ve müşterisine sunmakla mükelleftir.

Madde 10 Kimlik ve Üyelik Belgesi:

Bu Yönetmelik Derneğin Üyelerince imzalanır ve İzmir Özel Dedektifler Derneği Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Özel dedektif / Profesyonel Araştırmacılara, bağlı olduğu kurumu, yetkilerini, unvanını, kimlik bilgilerini gösteren kimlik belgesi verilir. Derneğin Kurumsal Üyelerine de dernek üyesi olduğunu belirten Kurumsal Üyelik Belgesi verilir.

Madde 11 Yaptırım ve Ceza:

İzmir Özel Dedektifler Derneği üyeleri bu yönetmelikte belirtilen kurallara, Dernek Tüzüğüne ve Yönetim Kurulu kararlarına koşulsuz uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Belirlenen çalışma koşulları ve sorumluluklara uymayan üyeler hakkında İzmir Özel Dedektifler Derneği Tüzüğü hükümleri gereği Etik Kurulunca tahkikat başlatılacağını peşinen kabul ederler.

Tahkikat sonucuna göre suç sabit görülürse Yönetim Kurulunca suçun türüne göre uyarı cezası veya üyelikten çıkarma (Üyelikten İhraç) cezası verilir. Ayrıca hakkında ki şikâyetler suç teşkil ediyorsa Cumhuriyet Savcılıklarına bildirileceğini ve gerekli görülmesi durumunda kamuoyuna deşifre edileceğini kabul ederler.

İzmir Özel Dedektifler Derneği üyelik vasfı kazanmış kişi/tüzel kişiler, dernek üyeliğinden çıkartılma veya kendi isteğiyle ayrılma durumunda dernek aleyhinde faaliyetlerde bulunmayacağını, dernek yönetim kuruluna veya dernek üyelerine karşı karalayıcı faaliyetlerde bulunmayacağını, mesleğin itibarine zarara verecek şekilde davranış içinde olmayacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

Madde 12 Yürürlük:

Bu Yönetmelik 02.10.2020 tarihli İzmir Özel Dedektifler Derneği 1. Olağanüstü Genel Kurul Kararı ve Yönetim Kurulu yayın tarihi gereğince yürürlüğe girmiştir.

Madde 13 Yürütme:

Bu Yönetmelik hükümlerini Özel Dedektifler Derneği Yönetim Kurulu yürütür. Özel Dedektiflik mesleği onuruna, etik kurallarına yakışır davranacağımı ve bu yönetmelikte belirtilen kurallara uyacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.             

 

İZMİR ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

WHATSAPP
ile iletişime geç